Кирило Іванович Осьмак нар. 9 травня 1890 пом. 16 травня 1960

З сайту Родовід

Запис:548949
Перейти до: навігація, пошук
Рід  Осьмаки
Стать чоловік
Повне ім’я
від народження
Кирило Іванович Осьмак
Батьки

Іван Юхимович Осьмак (Осьмаков) [Осьмаки]

Тетяна Андріївна Власенко [Власенки]

Вікі-сторінка wikipedia:uk:Осьмак Кирило Іванович

Події

9 травня 1890 народження:

народження дитини: Наталія Кирилівна Осьмак [Осьмаки]

шлюб: Людмила Устимівна Богдашевська (Осьмак) [Богдашевські] нар. 5 вересня 1900 пом. 7 жовтня 1986

11 січня 1916 шлюб: Марія Василівна Юркевич [Юркевичі] пом. 11 листопада 1938

жовтня 1916 народження дитини: Олег Кирилович Осьмак [Осьмаки] нар. жовтня 1916

16 травня 1960 смерть:

Нотатки

Ки­ри­ло Іва­но­вич Ось­мак на­ро­див­ся 9 трав­ня 1890 ро­ку в міс­теч­ку Ши­ша­ки Мир­го­родсь­ко­го по­ві­ту на Пол­тав­щи­ні. На бе­ре­ги Псла йо­го бать­ко, мі­ща­нин Іван Юхи­мо­вич Ось­ма­ков, пе­ре­ї­хав з Курсь­кої гу­бер­нії. Про ма­тір, Те­тя­ну Ан­дрі­їв­ну Вла­сен­ко, зна­є­мо, що во­на по­хо­ди­ла з ко­заць­ко­го ро­ду і при­ве­ла на світ п'я­те­ро ді­тей. З них трій­ко по­мер­ли під час епі­де­мії ти­фу. Піс­ля за­кін­чен­ня на­род­ної шко­ли в рід­но­му се­лі Ки­ри­ло нав­чав­ся чо­ти­ри ро­ки в по­ві­то­вій шко­лі Мир­го­ро­да, а по­тім у Пол­тавсь­ко­му ре­аль­но­му учи­ли­щі. У ві­ці 20 ро­ків Ось­мак, оче­вид­но, виз­на­чив­ся з май­бут­нім фа­хом і всту­пив до Мос­ковсь­ко­го сіль­сько­гос­по­дарсь­ко­го ін­сти­ту­ту. Нав­чан­ня він по­єд­ну­вав з жур­на­ліс­ти­кою. Ці­ка­во, що мо­ло­дий сту­дент спів­пра­цю­вав з жур­на­лом "Ук­ра­ин­ская жизнь", ре­да­гу­вав який ще то­ді ма­ло­ві­до­мий гро­мадсь­кий ді­яч і пуб­лі­цист Си­мон Пет­лю­ра.

Кири́ло Осьма́к (* 9 травня 1890 — †16 травня 1960) — діяч Української Центральної Ради, діяч ОУН, Президент Української Головної Визвольної Ради.

Народився у травні 1890 року в містечку Шишаки на Полтавщині. Навчався в Шишацькій народній та Миргородській повітовій школах, у Полтавському реальному училищі. Вищу освіту здобув у Московському сільськогосподарському інституті (1910-1916). Студентську практику проходив на Волині, Катеринославщині (Дніпропетровська область), Кубані, в Сибіру.


Від дідів до онуків

Діди
Козак Осьмак
народження: до 1834
Діди
Батьки
Іван Юхимович Осьмак (Осьмаков)
народження: Курська губернія, Російська імперія
шлюб: Тетяна Андріївна Власенко
Батьки
 
== 3 ==
Людмила Устимівна Богдашевська (Осьмак)
народження: 5 вересня 1900, Російська імперія
шлюб: Кирило Іванович Осьмак
смерть: 7 жовтня 1986
== 3 ==
Діти
Олег Кирилович Осьмак
народження: жовтня 1916
Діти
Онуки
Онуки

Персональні інструменти
захист приватності
Генеалогічні досліждення в архівах України
Ваша Е-адреса*
Ваше ім'я*
Ваше прізвище*
Поштовий індекс місця проживання ваших предків в Україні*
Capcha*

Reload
the service is provided by Genealogical Society «Ridni»