Иоанн III Дука Ватац нар. близ. 1193 пом. 3 листопада 1254

З сайту Родовід

Запис:574309
Перейти до: навігація, пошук
Рід  Ватацы
Стать чоловік
Повне ім’я
від народження
Иоанн III Дука Ватац
Батьки

Василий Ватац [Ватацы]

Angelina Ange [Ange] нар. близ. 1160

Вікі-сторінка wikipedia:ru:Иоанн_III_Дука_Ватац

Події

близ. 1193 народження:

народження дитини: Фёдор II Ласкарис [Ласкари]

народження дитини: Мария Ватац [Ватацы]

шлюб: Konstanze von Staufen [Staufer] нар. між 1230 та 1232 пом. квітня 1307

1212 шлюб: w Ирина Ласкарина [Ласкари] нар. близ. 1200 пом. 1241

між 1222 та 1254 титул: Empereur de Nicée

3 листопада 1254 смерть:

Нотатки

Иоа́нн III Ду́ка Вата́ц (греч. Ιωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης) (ок. 1192, Дидимотика — 3 ноября 1254, Нимфей) — никейский император в 1221—1254 годах.

Происходя по женской линии от одной из знатнейших фамилий Византии, Иоанн женился на дочери Феодора I Ласкариса, Ирине, и без труда, как талантливый правитель и военачальник, одержал верх над другими кандидатами на императорский престол, братьями Феодора I. Царствование Иоанна прошло в заботах о восстановлении прежней Византийской империи. Весьма важное значение имела победа Иоанна над латинянами при Пиманионе (недалеко от Лампсака) в 1224 году, результатом которой было отнятие у константинопольского правительства всех земель в Азии. Затем Иоанном в короткое время были завоеваны Лесбос, Родос, Хиос, Самос, Кос; но в попытке овладеть Кандией, а также под стенами Константинополя, Иоанн потерпел неудачу.

Пока болгарским царем был Асень, Иоанн действовал в союзе с ним против латинян; но возникшими в Болгарии после смерти Асеня смутами Иоанн воспользовался для того, чтобы приобрести целый ряд важных болгарских городов. Когда разнесся слух о нападении татар на Малую Азию, Иоанн вступил в союз с иконийским султаном, для совместных действий против нового врага. В то же время он продолжал свои завоевания на Западе, из которых самым важным было приобретение Фессалоник (1246). С папой Иоанн вел переговоры о соединении церквей под условием очищения Константинополя латинянами. Он подавал пример обработки заброшенных земель, заботился о развитии сельского хозяйства, покровительствовал торговле и старался поправить финансы, упорядочением системы налогов и бережливостью в расходах.


«Феодор Ласкарис не ошибся в своем выборе - муж его дочери Ирины, Иоанн Дука Ватац обладал всеми необходимыми василевсу качествами. Однако братья покойного, Алексей и Исаак, считали иначе. Бежав в Константинополь, они весной 1224 или 1225 г. вернулись, ведя с собой западных рыцарей. Попытка свергнуть Иоанна III с престола завершилась для братьев Ласкарисов печально. В битве при малоазиатском местечке Пиманион, Ватац вдребезги разбил латинское войско, Ласкарисов поймали и лишили зрения. Одно за другим владения крестоносцев в Малой Азии сдавались Ватацу, быстро стяжавшему славу грозного полководца. Сразу после победы над Ласкарисами, Иоанн III снарядил флот и отвоевал острова Лесбос, Самос, Хиос и несколько мелких. Окрыленный успехом, он начал было готовиться к походу на Константинополь, но в Никее поднял мятеж племянник императора Андроник Нестонг. Корабли пришлось сжечь, дабы они не достались латинянам, а василевс поспешил в столицу для борьбы с заговорщиками. Нестонга и его сообщников после подавления бунта приговорили к наказанию путем различного рода членовредительства, но всем оставили жизнь. Георгий Акрополит, современник Ватаца, пишет, что император «всегда отличался человеколюбием». (С. Б. Дашков. «Императоры Византии»)

Трудно сказать, когда в голове императора, родилась идея православного крестового похода. (Возможно, еще Ласкарис лелеял эту мысль). Он не понаслышке знал, что принесли латинянам их крестовые походы. Видел, их ошибки и достижения. Знал их слабости и боевые возможности. Но Ватац понимал, что без необходимой подготовки, ему с Западом не справиться. Силы католичества были «сцементированы» папской тиарой, и пока он не реформирует свою империю, не подготовит «дипломатическую почву», вынашиваемый им план похода, реализовать не получится.

Реформы были проведены с блеском и в кратчайшие сроки. Прежде всего, на «вассальных» землях империи были организованы спецвойска – орды. Их задача – строго следить за сепаратистскими настроениями местных «князьков», помогая им при внешней опасности. Подчинялся этот спецназ непосредственно императору (или члену императорской семьи), содержался – за счет специального налога с данной территории (ордынский выход). Для сравнения, вспомним древнеримские легионы в Галлии, Германии или Британии – система та же. Также, можно провести аналогию с расселением римских легионеров-ветеранов в Румынии и расселением (и укладом жизни!) казаков.

Были проведены также экономическая, налоговая, монетная, агрономическая и военная реформы. Как всегда, у гениального императора – гениальные результаты:

«В результате этих и других реформ Никейская империя при Иоанне III в короткий срок сказочно разбогатела. …«Соединяя с богатством умственных дарований благородство и твердость характера, - хвалит императора Никифор Григора, - он прекрасно вел и устроял дела правления; в короткое время он увеличил и внутреннее благосостояние ромейского царства, и в соответствующей мере военную силу. Он ничего не делал, не обдумав, не оставлял ничего, обдумав; на все у него были своя мера, свое правило и свое время ... он ... располагал и других, чтобы никто не смел налагать корыстолюбивую руку на людей простых и неимущих». Ватац не любил пользоваться чьими-либо советами. Щедрый к церкви (император поддерживал деньгами не только свое, но и бедствовавшее духовенство Антиохии, Иерусалима и даже Константинополя), он, тем не менее, не терпел ее вмешательства в свои дела и при случае с ней не церемонился». (С. Б. Дашков. «Императоры Византии») Была, правда, одна слабинка у императора: «Современники находили у Дуки только один недостаток - слабость к женскому полу». ( Григора) Забегая вперед, замечу, что возможно, именно эта черта Иоанна III, предопределила трагедию семьи рязанского княжича Федора.


Від дідів до онуків

Діди
Андроник Дука Ангел
народження: між 1120 та 1133, Константинополь, Византия
шлюб: Евфросиния Кастамоннит
смерть: після 12 грудня 1185, Акко
Johannes Dukas (Sebastokratōr)
народження: близ. 1126
смерть: близ. 1200
Діди
Батьки
Angelina Ange
народження: близ. 1160
шлюб: Василий Ватац
Батьки
 
== 3 ==
Ирина Ласкарина
народження: близ. 1200
титул: impératrice de Nicée
шлюб: Иоанн III Дука Ватац
смерть: 1241
Konstanze von Staufen
народження: між 1230 та 1232
шлюб: Иоанн III Дука Ватац
смерть: квітня 1307, Valencia
Иоанн III Дука Ватац
народження: близ. 1193
шлюб: Konstanze von Staufen
шлюб: Ирина Ласкарина
титул: між 1222 та 1254, Empereur de Nicée
смерть: 3 листопада 1254
== 3 ==
Діти
Nikephoros I Komnenos Dukas Angelos
народження: близ. 1240
шлюб: Мария Ватац
титул: з 1267 до 1297, Despot von Epirus
смерть: близ. 1297
Діти
Онуки
Philipp I von Tarent
народження: 10 листопада 1278
титул: з лютого 1294 до 1331, Fürst von Tarent
шлюб: w Thamar Angelina Komnene
титул: з 1306 до 1313, Fürst von Achaia
розлучення: w Thamar Angelina Komnene
шлюб: Catherine de Valois , Fontainebleau
смерть: 26 грудня 1332, Neapel
Thamar Angelina Komnene
шлюб: Philipp I von Tarent
титул: 1296, Princesse de Tarente, d'Achaïe et Duchesse d'Athènes
розлучення: Philipp I von Tarent
смерть: 1311
Онуки

Персональні інструменти
захист приватності
Іншими мовами